Vilkår for forsendelse

1. Anvendelse

1.1 Disse Generelle Betingelser gælder for alle aktiviteter udført af enten General Logistics Systems Denmark A/S eller General Logistics Systems Express A/S – herefter tilsammen kaldet GLS. De Generelle Betingelser gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af GLS eller en af vores Distributionspartnere.

1.2 Medmindre det er nævnt i disse Generelle Betingelser eller på anden måde skriftligt aftalt mellem GLS og kunden, vil reglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) være gældende.

2. Transportydelsens omfang

2.1 GLS tilrettelægger og gennemfører distribution af forsendelser - herunder sortering og levering.

2.2 Forsendelser kan udleveres ved henstilling på et nærmere angivet sted efter skriftlig aftale herom mellem GLS og modtager/afsender. I så fald betragter GLS forsendelsen som korrekt leveret, når forsendelsen er henstillet på det nærmere angivne sted.

2.3 Pakker over 20 kg bliver kun leveret i stueplan, medmindre der er elevator tilgængelig på adressen.

2.4 Paller bliver leveret ved vognsiden, så nær modtagers dør i gadeplan som praktisk muligt eller på rampe/plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.

2.5 GLS kan levere til enhver person på adressen. Det er modtagers egen opgave at viderebringe til en evt. att. person.

2.6 Hvis GLS ikke træffer nogen på modtageradressen, indleverer GLS forsendelsen i en GLS PakkeShop eller på et GLS depot. Modtager får besked herom. Efter 10 hverdage returnerer GLS forsendelsen til afsender.

2.7 Returfragt, genlevering og omadressering af pakker vil medføre en ekstra omkostning.

3. Distribution

3.1 GLS’ kunde er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med fyldestgørende label pr. pakke. Kunden skal være opmærksom på, at pakker, der er strappet eller tapet sammen, og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden.

I så fald erstatter GLS kun den pakke, der har labelen på. GLS laver ikke kontrol af emballage og erstatter ikke beskadigelser på forsendelser, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.2 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage ekstra hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker m.v.

3.3 Porcelæn og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig ydre emballage. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen.

3.4 Teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og lignende skal emballeres i en kraftig ydre emballage. Den indre emballage skal være tætsiddende, formstøbt stødabsorberende materiale. Emballagen skal være tilpasset det tekniske udstyr. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen.

3.5 Glasemballerede varer og varer med flydende indhold skal sendes i en ydre emballage, der er velegnet til distribution med GLS. Her skal også benyttes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger samt absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen.

3.6 GLS distribuerer ikke:

3.6.1 Til postboksadresser.

3.6.2 Pakker sendt pr. efterkrav.

3.6.3 Dæk via GLS PakkeShop.

3.6.4 Farligt gods til levering uden for Danmark.

3.6.5 Farligt gods via GLS PakkeShop (dog undtaget begrænset mængde LQ).

3.6.6 Farligt gods i ADR fareklasse 1 (bortset fra fareklasse 1.4S) og 7.

3.6.7 Levende eller døde dyr.

3.6.8 Våben, herunder soft guns, og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer.

3.6.9 Let fordærvelige varer.

3.6.10 Rede penge og pengerepræsentativer.

3.6.11 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande.

3.6.12 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol til levering uden for Danmark.

3.6.13 Gods transporteret i henhold til TIR-konventionen.

3.6.14 Gods eller pakker, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere, f.eks. pga. indhold, tiltænkt modtager eller det land, de skal sendes fra eller til. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

Mere information om handelsforbud og sanktioner

3.7 GLS kan afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om ovennævnte indhold.

3.8 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres GLS, GLS’ Distributionspartnere eller andre kunder som følge af indhold nævnt under pkt. 3.6.3 til 3.6.14 og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering jf. pkt. 3.1-3.5.

3.9 GLS er ikke forpligtet til at undersøge, om forsendelsen indeholder varer listet i pkt. 3.6.3 til 3.6.14 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig jf. pkt. 3.1-3.5.

4. Betaling

4.1 Distribution sker iht. gældende prisliste og aftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos GLS.

4.2 Betaling skal ske 7 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter lægger GLS 1,5 % rente til beløbet pr. påbegyndt måned.

4.3 Kunden må ikke foretage modregning i GLS’ fakturaer.

4.4 Hvis fragtpris eller andre omkostninger skal betales af modtager, og modtager ikke betaler, skal kunden betale dette beløb til GLS. Ved levering uden for EU kan GLS opkræve alle beløb (inkl. moms og told) hos kunden, såfremt modtager ikke betaler rettidigt. GLS er aldrig forpligtet til inkassation over for modtager i disse tilfælde.

5. Tilbageholds- og panteret

5.1 GLS har tilbageholds- og panteret i varer for alle ubetalte omkostninger, som kunden eller modtageren ikke har betalt til GLS.

5.2 Betales disse omkostninger ikke, kan GLS på betryggende vis sælge varer, så de ubetalte omkostninger bliver dækket. GLS skal, så vidt muligt og i god tid, informere kunden om disse planlagte handlinger.

6. Reklamation

6.1 Reklamation skal ske skriftligt på www.kontaktgls.dk.

6.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

6.2.1 Ved skade på eller manko i gods, skal kunden eller modtager reklamere til GLS inden for 5 hverdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

6.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til GLS senest 1 år fra afsendelsesdato. GLS må søge efter en forsendelse i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

6.3 Modtager skal stille evt. beskadigede forsendelser klar til afhentning på leveringsadressen i originalemballage. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager retten til erstatning. GLS kan bede om fotodokumentation af beskadigede forsendelser.

6.4 Hvis en beskadiget pakke flyttes fra leveringsadressen før det har været muligt for GLS at besigtige pakken (jf. pkt. 6.3) bortfalder retten til erstatning.

7. Uanbringelig gods

GLS sælger uanbringelig gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) på offentlig auktion efter 90 dage.

8. Forældelse

8.1 Ved skade på eller manko i gods skal der anlægges retssag mod GLS inden 1 år fra leveringsdato (jf. pkt. 2.2 til pkt. 2.5) eller fra den dag, hvor GLS har afsendt besked om forgæves leveringsforsøg, jf. pkt. 2.6.

8.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod GLS inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 GLS er ansvarlig for forsendelserne fra GLS’ modtagelse af forsendelserne (mod kvittering eller scanning), til forsendelserne er leveret jf. pkt. 2.2 til pkt. 2.6, eller indtil GLS berettiget afbryder distributionen.

9.2 GLS’ ansvar er begrænset til følgende:

9.2.1 General Logistics Systems Denmark A/S erstatter bortkomst eller beskadigelse med maks. 4.500 kr. pr. pakke ekskl. fragt, med mindre pakken er sendt med AddOnLiabilityService jf. 9.2.2. Erstatningsbeløbet kan dog maksimalt udgøre pakkens værdi.

9.2.1.1 Værdiansættelse sker som følgende:

9.2.1.1.1 Nye varer værdiansættes til den dokumenterede kostpris.

9.2.1.1.2 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

9.2.1.2 Hvis pakken er sendt med AddOnLiabilityService jf. 9.2.2, erstattes den fulde dokumenterede kostpris, dog maks. det forsikrede beløb.

9.2.2 AddOnLiabilityService er korrekt bestilt, hvis det er sket via en elektronisk printløsning, som GLS har godkendt. Distribution med AddOnLiabilityService kan kun ske ved overførsel af data, så GLS har data i hænde, før scanning sker på GLS’ depot.

9.2.3 Varer af særlig værdi, så som ædelmetaller, ægte smykker, antikviteter, malerier og kunstgenstande kan ikke sendes med AddOnLiabilityService.

9.2.4 General Logistics Systems Express A/S erstatter bortkomst eller beskadigelse iht. reglerne i NSAB 2015. Hvilket bl.a. betyder, at GLS Express maks. erstatter 8,33 SDR pr. kg.

9.2.5 For paller og stykgods er GLS udelukkende ansvarlig i henhold til NSAB 2015, hvilket blandt andet betyder, at GLS maksimalt erstatter 8,33 SDR pr. kg.

9.2.6 GLS kan ikke holdes ansvarlig for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3.1 til pkt. 3.6.14. Hvis tabet skyldes handlinger eller undladelser fra kundes eller modtagers side er GLS under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

9.2.7 Ved forsinkelse erstatter GLS kun fragtprisen for den forsinkede pakke. GLS erstatter kun ved forsinkelser på mere end 10 hverdage fra den forventede leveringsdato.

9.2.8 GLS erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

9.2.9 GLS erstatter ikke ydre emballage.

9.3 GLS erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. GLS er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer m.v.

10. Værneting

10.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen samt om disse Generelle Betingelser skal afgøres efter dansk ret.

10.2 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister om samarbejdsaftalen og om disse Generelle Betingelser